https://sakhnin.ac.il/

פרופ' פייסל עזאיזה

נשיא המכללה

בתיאום עם מנהלת לשכת הנשיא

049058007 [email protected]

פרופ' פייסל עזאיזה, פמ"ה

נשיא מכללת סכנין, מכללה אקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה והנשיא המיועד של המכללה הכללית המבוקשת

 

פרופ' פייסל עזאיזה, אב לארבעה ילדים, ומתגורר בכפר לידתו דבוריה.

משנת 1993 חבר סגל בכיר באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, בבית הספר לעבודה סוציאלית. פרופ' עזאיזה פרסם מאמרים רבים וערך ספרים בנושאי בריאות ורווחה בחברה הערבית בישראל ושינויים העוברים על חברה זו והיה שותף מוביל בארגון כנסים אקדמיים בנושאים אלו.

פרופ' עזאיזה מילא, במהלך השנים, שורה של תפקידים בכירים הן במישור האקדמי והן במישור העסקי והציבורי, הארצי והבינלאומי. בכל תפקידיו רכש פרופ' עזאיזה הכרות מעמיקה עם האקדמיה בישראל, הן כחוקר והן כמי שעמד בראש יחידות אקדמיות באוניברסיטת חיפה ומחוצה לה, בות"ת ובמל"ג  ובמישור הבינלאומי.

במישור האקדמי

 • כהן 5 שנים עד שנת 2021 כדיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה.
 • כיהן 7 שנים כראש המרכז היהודי –ערבי באוניברסיטת חיפה.
 • כיהן 5 שנים כראש בית הספר לעבודה סוציאלית
 • יו"ר הוועד המנהל של מרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה באוניברסיטת חיפה.
 • חבר סנאט וחבר בחבר בנאמנים של אוניברסיטת חיפה.
 • כיהן 10 שנים כחבר מל"ג.
 • כיהן 6 שנים כחבר ות"ת.
 • בשנים 2016-2014 כיהן כסגן יו"ר ות"ת. בשנת 2015 כיהן כמ"מ יו"ר ות"ת. במסגרת פעילותו במל"ג ובות"ת שימש פרופ' עזאיזה כחבר ויו"ר בשורת ועדות אשר עיצבו את פני מערכת ההשכלה הגבוהה בעשור האחרון, ביניהן: יו"ר הוועדה למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה; יו"ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית; יו"ר הוועדה לרפורמה במכינות; חבר בצוות כרמי לקידום נשים באקדמיה; חבר בוועדה לקידום תכנית חומש לאוכלוסייה החרדית.
 • חבר בוועדת הקורונה, מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית.

במישור הציבורי:

 • כיהן כראש המועצה המקומית דבוריה.
 • כיהן כדובר ועד ראשי היישובים הערביים ועדת המעקב העליונה לאוכלוסייה הערבית בארץ.
 • כיהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה למתנ"סים.
 • כיהן כיו"ר המועצה המייעצת לשר העבודה והרווחה לקידום מעמד האדם עם פיגור ושיקומו בקהילה.
 • היה שותף פעיל בפיתוח, בהקמה ובניהול מועדונים לזקנים ומרכזי יום לזקן ובהקמת מרכזים מועשרים לגיל הרך ומרכזים קהילתיים.
 • כיהן בוועדת מינויים למינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות.
 • כיהן כדירקטור ויו"ר ועדת מאזן וביקורת בבנק ערבי ישראלי מקבוצת בנק לאומי.
 • שימש כחבר הנהלת הקרן החדשה לישראל.
 • הקים וניהל את עמותת "סיכוי" העוסקת בשוויון הזדמנויות בין יהודים וערבים.
 • הקים וניהל את בית האבות הראשון לאוכלוסייה הערבית.
 • כיהן כסגן נשיא בקרן אברהם (עמותה לשינוי חברתי לקידום ושילוב שוויון בין יהודים לערבים אזרחי ישראל).
 • כיהן כחבר המועצה הציבורית לחוקה בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה.
 • כיהן כחבר בוועדת שפניץ למינוי בכירים במנהל הציבורי (לשעבר ועדת רביבי(.

במישור הבינלאומי:

 • חבר בוועד המנהל של האגודה הבינלאומית של ראשי בתי הספר לעבודה סוציאלית ((IASSW.
 • השתתפות בכנסים של ה-British Council בנושא קידום השכלה גבוהה בקרב אוכלוסיות שונות.
 • השתתפות בכנסים ובסדנאות מטעם המל"ג, באירופה ובארה"ב בנושא השכלה גבוהה.
 • שותף בהקמת פורום 15 אוניברסיטאות בינלאומיות בנושא מעורבות אקדמיה בקהילה
  (USR Network).