https://sakhnin.ac.il/

אודות היחידה

בית הספר הוא שדה חברתי מרכזי, ורבים מהערכים עליהם מושתתת החברה מתעצבים בין כותליו. אי לכך על בתי הספר, כמו גם על בעלות ובעלי התפקידים החינוכיים הפועלים בהם, להישאר תמיד עם היד על הדופק, להתעדכן ולהתפתח בהתאם לשינויים התכופים המאפיינים את העידן הנוכחי. 

היחידה להשתלמויות מורים ובעלי תפקידים במערכת החינוך נועדה לאפשר לקהל היעד של מורים בפועל ושל בעלות ובעלי תפקידים חינוכיים (סגנ/ית מנהל, רכז/ת שכבה, רכז/ת מקצוע, מחנך/ת כיתה, רכז/ת התאמות, רכז/ת מדידה והערכה, יועץ/ת חינוכית, רכז/ת שילוב ועוד) לרכוש, להתרענן, ולהתחדש בכלים ומיומנויות חדשים ועדכניים. היחידה מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומי דעת דיסציפלינאריים ואינטרדיסציפלינריים להתפתחות מקצועית, הכשרה והעשרה המזכים את משתתפיהם בגמול השתלמויות. 

מודל ההתפתחות המקצועית של עובדות ועובדי הוראה עבר שינויים רבים בשנים האחרונות, הן הודות לרפלקציה והערכה מתמדת של תהליך הלמידה ותוצריו והן בשל התווית מדיניות מתחדשת ומותאמת לצרכים מתעדכנים מצד משרד החינוך. עובדי ההוראה חווים שינויים מהירים ותכופים בידע, בסביבת הלימוד, בערכים ובצרכי התלמידים, וזקוקים לכלים מתחדשים ודינמיים לשם התמודדות ראויה עם האתגר המוצב בפניהם. 

היחידה, הנשענת על הכרה בידע ובניסיון של משתלמיה, מכוונת להעניק להם תחושת צמיחה, ערך ומסוגלות, הצלחה ומימוש עצמי, חווית גילוי ומענה לסקרנותם ולמקצועיותם, ואף לתרום להתפתחות המקצועית של יתר הצוות החינוכי סביבם ושל המסגרת החינוכית בה הם פועלים. היחידה שואפת להציע מתודולוגיות פדגוגיות חדשות ומורכבות, חיבור בין התיאוריה לפרקטיקה הפדגוגית, והתבוננות הוליסטית על שיטות ההוראה והתכנים הלימודיים. 

מערך זה נועד לאפשר לעובדות ועובדי ההוראה למידה רפלקטיבית ומעמיקה של תהליכי ההוראה, הלימוד והביצוע המבוססת על תהליכי חקר ויישום. הוא מונחה על ידי המודל הפדגוגי Professional Development Career (PDC), אשר פותח ביחידה ומתווה את ציר ההוראה-למידה-הערכה בקורסים הנלמדים, ומביא לידי ביטוי את החשיבות שבהשתייכות לקהילה מקצועית הנשענת על למידת עמיתים מכוונת תוצר.