https://sakhnin.ac.il/

קורס מורים/מורות חדשים - השנה הראשונה שלאחר ההתמחות (סטאז') בהוראה

במהלך השנה השנייה להוראה, המתחילה לאחר סיום הסטאז' וקבלת רישיון ההוראה, נדרשים מורים/ות חדשים/ות וגננות חדשות להשתתף בקורס שמטרתו המשך הפיתוח המקצועי והתמיכה בכניסה למערכת החינוך. 

מבנה הקורס: 30 שעות אקדמיות במתכונת של סדנת עמיתים, המוכרות לגמול השתלמות + 20 שעות ליווי אישי ממורה/גננת מלווה (כמפורט למטה). 

הקורס כולל 10 מפגשים בני 3 שעות כל אחד, המתקיימים אחת לשבועיים. הסדנאות יתקיימו בימי שישי/ שבת בשעות הבוקר בין השעות 9:00 12:00. הקורס הינו חובה לכל המורים/ות במערכת החינוך ומוכר לצורך קידום בדרגה במתווה רפורמות אופק חדש ועוז לתמורה.

עובדות ועובדי הוראה חדשים שמועסקים בפחות מחצי משרה (המינימום לקידום בהסכמי השכר) או המועסקים באמצעות עמותות: שעות הקורס יוכרו להם/להן לצורך קידום כשייכנסו לעבודה בתנאי רפורמת אופק חדש.

עובדות ועובדי הוראה חדשים שאינם עובדים בתנאי "אופק חדש" או "עוז לתמורה" יוכלו להשתלב בקורס לפי בחירה, ובעתיד, בכניסתם לתנאי  "אופק חדש" או "עוז לתמורה" השעות יוכרו להם/להן לצורך קביעת הדרגה ההתחלתית.

עובדות ועובדי הוראה חדשים המשתלבים במסגרת נוספת לפיתוח מקצועי בהשתלמות מוסדית על פי בקשת מנהל/מפקח – יוכרו להם/להן לכל היותר עוד 30 שעות נוספות. (לפורטל עו"ה)

דרישות הקורס: נוכחות ב- 80% מהמפגשים, השתתפות פעילה, עמידה במטלות/הגשת עבודה.

 

תנאי קבלה:

תעודת הוראה

עבודה בבית ספר בהיקף של שליש משרה לפחות ולמשך חצי שנה לפחות

סיום שנת ההתמחות בהצלחה

טופס הרשמה חתום על ידי הגורמים הנדרשים (כמפורט בטופס). 

תעודת הוראה

עבודה בבית ספר בהיקף של שליש משרה לפחות ולמשך חצי שנה לפחות

סיום שנת ההתמחות בהצלחה

מורה/גננת מלווה

עם תחילת העבודה בביה"ס, יש לדאוג למינוי מורה/גננת מלווה כמפורט להלן:

מורה מלווה הוא/היא עמית מנוסה המלווה את עובד/ת ההוראה החדש/ה לאחר שנת ההתמחות בהיקף של 20 שעות בשנה ומספק/ת תמיכה מקצועית-דידקטית, חברתית ורגשית.

המורה המלווה יכול/ה להיבחר מצוות בית הספר, מצוות מקצועי אזורי או מצוות המרצים במכללה, באישור מנהל/ת בית הספר או מפקח/ת גן הילדים. מפגשים אלו מהווים תנאי לסיום ההשתלמות.

עם תחילת העבודה בביה"ס, יש לדאוג למינוי המורה המלווה, להחתים את מנהל/ת בית הספר או הגן על גבי טופס מינוי מורה מלווהולהעביר את הטופס אל רכז/ת הקורס.

לפירוט התנאים הנדרשים למילוי תפקיד מלווה בפורטל עובדי הוראה > התמחות וכניסה להוראה