https://sakhnin.ac.il/

אודות

סגן הנשיא לתכנון אסטרטגי ובינלאומיות, פרופ' יאסר עואד, אחראי על הובלת תהליכי תכנון אסטרטגי שמאופיינים בחשיבה אינטגרטיבית ורב תחומית ומטרתם היא גיבוש מדיניות פיתוח ארוכת טווח לקידום המכללה והתרחבותה. תחום אחריותו חולש הן על הפיתוח ברמה מקומית והן על הפיתוח בזירה הבינלאומית, בה הוא פועל לקידום ופיתוח קשרים ושיתופי פעולה בינלאומיים עם מוסדות אקדמיים בעולם.

 

תחומי פעילות ואחריות:

  1. ריכוז עבודת המטה והכנתם של מסמכי מדיניות וניירות עמדה בנושאים מרכזיים הקשורים בפיתוח המכללה ובעתידה, כבסיס לכיווני התפתחות האקדמיה בישראל ובעולם.
  2. השבחת תהליכי עבודה בין המחלקות השונות במכללה ואיגום משאבים.
  3. בשותפות עם הרקטור, מתן סיוע, ייעוץ וליווי מקצועי לחוגים וליחידות האקדמאיות בגיבוש כיווני חשיבה והכנת תכניות מרחיבות וחדשניות.
  4. מכללה עם הפנים לקהילה: פיתוח מיזמים קהילתיים להגברת המעורבות החברתית של הסטודנטים/יות.
  5. בשותפות עם הרקטור, ניהול הקשרים והמיזמים הבינלאומיים של המכללה לרבות: פיתוח תכניות לימוד, קורסים ומחקרים משותפים, ארגון כנסים וימי עיון, וקידום תחום הניידות של סטודנטים וחברי סגל אקדמי ומנהלי.
  6. קידום ופיתוח קריירה מקצועית לעובדי הוראה ובעלי מקצועות חופשיים, הרחבת תהליכי פיתוח מקצועי, ולימודי תעודה.