מכר זי המכללה

מכללת סכנין (ע"ר) 580279313

מכרז פומבי מס' 1/2022 א - לאספקת עמדות מרצים

כולל ציוד נלווה לכיתות והתקנתם במכללת סכנין

מכללת סכנין (להלן: המזמינה) מזמינה בזאת הצעות לאספקת עמדות מרצים

כולל ציוד נלווה לכיתות והתקנתם במכללת סכנין תיאור מדויק של השירותים מצוי בהסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז.

השלמת אספקת והתקנות ציוד לכיתה היברידית תיעשה עד לא יאוחר מיום 30/11/2022

למזמינה תהא נתונה האופציה לרכוש מהמציע הזוכה שירותי תחזוקה שנתיים בהתאם להצעתו הכספית.

רשאי להגיש הצעה רק מי שעומד בתנאי המכרז, כאמור להלן:

  1. המציע הוא עוסק מורשה או גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בשלוש השנים האחרונות (2019-2021) לפחות.
  2. על המציע לצרף להצעתו תיק עבודות הכולל פירוט נסיונו וצילומים של לפחות מערכת אחת שהוא התקין באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
  3. על המציע לצרף להצעתו מסמך המתאר את פרופיל המציע, לרבות מספר העובדים ומתוכם מספר אנשי פיתוח ומעצבים, מוקדי שירות ותמיכה ובכלל זה שעות פעילות מרכזי התמיכה ופרטים אחרים אודות אופן מתן השירות, ככל שהמכללה תממש את האופציה לקבלת שירותי תחזוקה מהמציע.
  4. על המציע לצרף את הצעתו כולל תוכנית עבודה ולוחות זמנים ומענה מלא על דרישות המזמין, כולל אפיון פונקציונלי בהתאם למפורט בתנאי סף זה במסמכי המכרז.
  5. על המציע לצרף להצעתו לפחות שלושה (3) מכתבי המלצה מלקוחות להם התקין מערכות דומות,
  6. על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, לרבות אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים כדין.
  7. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נושיו.

יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לקבל על ידי הגעה למשרדי המכללה -המזמינה-, שבעיר סכנין על הכביש הראשי (רחוב הגליל), החל מיום 05/09/2022 ועד ליום 15/09/2022, בשעה 13:00. לא ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף יש לפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל עד ליום 15/09/2022 בשעה 13:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא תיענינה.

את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים שבמשרדי מכללת סכנין ברח' הגליל על הכביש הראשי בסכנין, במעטפה סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 15/09/2022 בשעה 13:00 לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה

בכל מקרה של סתירה בין נוסח פרסום זה לבין נוסח מסמכי המכרז, מחייב נוסח מסמכי המכרז.

 

בכבוד רב,

מכללת סכנין

 

 


 

 

מכללת סכנין (ע"ר) 580279313

מכרז פומבי מס' 1/202 - לאספקת עמדות מרצים

כולל ציוד נלווה לכיתות והתקנתם במכללת סכנין

מכללת סכנין (להלן: המזמינה) מזמינה בזאת הצעות לאספקת עמדות מרצים

כולל ציוד נלווה לכיתות והתקנתם במכללת סכנין תיאור מדויק של השירותים מצוי בהסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז.

השלמת אספקת והתקנות ציוד לכיתה היברידית תיעשה עד לא יאוחר מיום 15/10/2022

למזמינה תהא נתונה האופציה לרכוש מהמציע הזוכה שירותי תחזוקה שנתיים בהתאם להצעתו הכספית.

רשאי להגיש הצעה רק מי שעומד בתנאי המכרז, כאמור להלן:

  1. המציע הוא עוסק מורשה או גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בשלוש השנים האחרונות (2019-2021) לפחות.
  2. על המציע לצרף להצעתו תיק עבודות הכולל פירוט נסיונו וצילומים של לפחות מערכת אחת שהוא התקין באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
  3. על המציע לצרף להצעתו מסמך המתאר את פרופיל המציע, לרבות מספר העובדים ומתוכם מספר אנשי פיתוח ומעצבים, מוקדי שירות ותמיכה ובכלל זה שעות פעילות מרכזי התמיכה ופרטים אחרים אודות אופן מתן השירות, ככל שהמכללה תממש את האופציה לקבלת שירותי תחזוקה מהמציע.
  4. על המציע לצרף את הצעתו כולל תוכנית עבודה ולוחות זמנים ומענה מלא על דרישות המזמין, כולל אפיון פונקציונלי בהתאם למפורט בתנאי סף זה במסמכי המכרז.
  5. על המציע לצרף להצעתו לפחות שלושה (3) מכתבי המלצה מלקוחות להם התקין מערכות דומות,
  6. על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, לרבות אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים כדין.
  7. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נושיו.

יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לקבל על ידי הגעה למשרדי המכללה -המזמינה-, שבעיר סכנין על הכביש הראשי (רחוב הגליל), החל מיום 02/08/2022 ועד ליום 15/08/2022, בשעה 13:00. לא ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף יש לפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל עד ליום 15/08/2022 בשעה 13:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא תיענינה.

את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים שבמשרדי מכללת סכנין ברח' הגליל על הכביש הראשי בסכנין, במעטפה סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 1151/08/2022 בשעה 13:00 לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה

בכל מקרה של סתירה בין נוסח פרסום זה לבין נוסח מסמכי המכרז, מחייב נוסח מסמכי המכרז.

 

בכבוד רב,

מכללת סכנין

 

 

 

 


 

מכללת סכנין (ע"ר) 580279313

מכרז פומבי מס' 2/2021 - הקמה ותפעול של אתר אינטרנט

  • סכנין (להלן: המזמינה) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים לעיצוב, פיתוח הקמה, אחסון ואחריות ותחזוקה של אתר אינטרנט חדש למכללה.

תיאור מדויק של השירותים מצוי בהסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז.

השקת האתר מתוכננת להתבצע עד לא יאוחר מיום31/12/2021 .

למזמינה תהא נתונה האופציה לרכוש מהמציע הזוכה שירותי תחזוקה שנתיים בהתאם להצעתו הכספית.

רשאי להגיש הצעה רק מי שעומד בתנאי המכרז, כאמור להלן:

  1. המציע הוא עוסק מורשה או גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בשלוש השנים האחרונות (2019-2021) לפחות.
  2. על המציע לצרף להצעתו תיק עבודות הכולל קישורים ל-3 אתרים פעילים בשלוש שפות (ערבית, עברית ואנגלית) לפחות (אשר מתוכם אתר פעיל אחד של מוסד להשכלה גבוהה בישראל) שנבנו על ידו בצירוף תוצרי UI/UX .
  3. על המציע לצרף להצעתו מסמך המתאר את פרופיל המציע, לרבות מספר העובדים ומתוכם מספר אנשי פיתוח ומעצבים, מוקדי שירות ותמיכה ובכלל זה שעות פעילות מרכזי התמיכה ופרטים אחרים אודות אופן מתן השירות, ככל שהמכללה תממש את האופציה לקבלת שירותי תחזוקה מהמציע.
  4. על המציע לצרף להצעתו תיאור מפורט של אמצעי אבטחת המידע והנתונים שבהם ישתמש על מנת להבטיח את המידע והנתונים של האתר, התוכן, הקבצים והגישה אליו.
  5. על המציע לצרף את הצעתו כולל תוכנית עבודה ולוחות זמנים ומענה מלא על דרישות המזמין, כולל אפיון פונקציונלי בהתאם למפורט בתנאי סף זה במסמכי המכרז.
  6. על המציע לצרף להצעתו לפחות שלושה (3) מכתבי המלצה מלקוחות להם הקים, פיתח ועיצב אתרים דומים על פי תנאי המכרז.
  7. על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, לרבות אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים כדין.
  8. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נושיו.

יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לקבל על ידי הגעה למשרדי המכללה -המזמינה-, שבעיר סכנין על הכביש הראשי (רחוב הגליל), החל מיום 28/10/2021 ועד ליום 11/11/2021, בשעה 13:00. לא ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף יש לפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל עד ליום 11/11/2021 בשעה 13:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא תיענינה.

את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים שבמשרדי מכללת סכנין ברח' הגליל על הכביש הראשי בסכנין, במעטפה סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 11/11/2021 בשעה 13:00 לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה

בכל מקרה של סתירה בין נוסח פרסום זה לבין נוסח מסמכי המכרז, מחייב נוסח מסמכי המכרז.

 

בכבוד רב,

מכללת סכנין

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image