היערכות הסטודנט/ת לקראת בחינה מקוונת וההתנהגות במהלכה

 

 • מועדי הבחינות הן  א', ב' ו- ג'. הסטודנט זכאי לבחור אך ורק  שני מועדים מתוך שלושה מועדים להיבחנות-ציון אחרון הוא הקובע.
  • אופן השימוש בחומרים פתוחים בבחינות, הגבלתם או אישורם יהיו כתובים בהנחיות הקשורות לאותו מבחן.
  • הקלות לסטודנטים בשל לקויות למידה: כל סטודנט אשר ברשותו מסמך קביל ייבדק ע"י הגורם המוסמך באותה עת  במכללה-בכדי לזכות אותו בהתאמות בעת מבחן.
  • בדיקת הבחינות והחזרתן: מתן ציון יהיה תוך 14 ימים מיום הגשת הבחינה.
  • השגה על תוצאות בחינות: מיום קבלת הציון עומד לרשות הסטודנט שבוע ימים בכדי להגיש את ההשגה על הציון למרצה.
 • בחינה או מטלה שתערך במתכונת מקוונת כרוכה בחתימה על טופס הצהרה לשמירה על טוהר הבחינות.
 • לסטודנט יש אחריות אישית במעקב אחרי מועדי הבחינות שנקבעו, המעקב יהיה דרך מערכת מידע, המודל או דרך הנחיות המרצה, והאתר של המכללה.

היערכות לקראת הבחינה

 • הסטודנטים יתנהגו במהלך בחינה מקוונת כפי שנהוג בבחינה פרונטלית: לשמור על שקט, לא להפריע למהלך הבחינה, פנייה באופן מסודר למרצה, כמו כן, אופן ותוכן הפנייה צריכה להיות שקולה ובנושאים כלליים בלבד שקשורים למבחן ולתוכן של המבחן.
 • הסטודנטים ידאגו שבמועד הבחינה יהיו ברשותם מחשב אישי, נייח או נייד, שמותקנים בו מצלמה ומיקרופון תקינים, וקיימת גישה לרשת האינטרנט.
   • הסטודנט ידאג לארגן חדר אישי וסביבה שקטה במועד הבחינה, חדר שבו רק הוא יהיה נוכח בעת הבחינה, ולא כל אדם אחר.
 • הסטודנט יבדוק מבעוד מועד, טרם מועד הבחינה, את תקינות המחשב שלו, לרבות המצלמה והמיקרופון, את נגישות המחשב לרשת האינטרנט, ואת זמינות החדר שבו יבחן.
 • תקלה טכנית שתמנע מהסטודנט לבצע את הבחינה המקוונת על פי הנהלים, במחשב, לרבות במצלמה או במיקרופון, או בגישה לרשת האינטרנט, וכן אי זמינות חדר העומד לרשותו בלבד בעת ביצוע הבחינה, לא יזכו את הסטודנט בהקלה כלשהי, לרבות מועד בחינה נוסף.
 • סטודנט שבשל מצבו האישי או הכלכלי אין ברשותו מחשב אישי, או גישה לרשת האינטרנט, או אין ברשותו חדר פנוי שיכול לשמש אותו לביצוע הבחינה, יפנה למכללה-מדור בחינות, עד 10 ימים לפני הבחינה, בבקשה (דרך מילוי טופס בקשה: עריכת המבחן בקמפוס של המכללה https://forms.gle/9wbPpYK9KiWicovJ9) להעמיד לרשותו בקמפוס המכללה את האמצעים לביצוע הבחינה המקוונת. הסטודנט יתבקש למלא את הטופס ולצרף אליו את המסמכים הדרושים לביסוס הבקשה.

 

מהלך הבחינה

   • בחינות מקוונות ייערכו כשהסטודנטים נמצאים בחדר סגור, כשהם לבדם.
   • לא תתאפשר יציאה מהחדר מכל סיבה במהלך בחינה מקוונת.
   • ביטול בחינה צריך להיות תוך 30 דקות מתחילת המבחן דרך הודעה במייל למרצה.
   • לא יימצא מכשיר טלפון נייד פועל ברשות הסטודנטים במהלך הבחינה אלא אם מכשיר טלפון הנייד מחליף את המחשב, או מחשב נוסף בחדר מלבד המחשב המשמש לביצוע הבחינה.
 • כל תוכנות המחשב, המשמש לביצוע הבחינה, תהיינה סגורות, מלבד תוכנות שהסטודנט יונחה להפעיל לשם ביצוע הבחינה וההשגחה במהלך הבחינה, ובכפוף להצרה (שמירה על טוהר הבחינות) שנחתמה על ידיו טרם תחילת המבחן.
   • הסטודנט יידרש להפעיל את מצלמת המחשב (או מצלמת הטלפון הנייד שמחליף את המחשב) בכל מהלך הבחינה. ניתוק המצלמה או אי-כיוונה אל הסטודנט במהלך הבחינה עשויים להביא לפסילת הבחינה.
   • מרצים, יוכלו לצפות בסטודנטים המצולמים תוך כדי הבחינה המקוונת.
   • סטודנט עשוי להידרש, על פי בקשת המרצה או מי מטעמו, להפעיל את המיקרופון, להפנות את מצלמת המחשב אל כל רחבי החדר הסגור, בין בתחילת הבחינה ובין בכל עת במהלכה,  לשם בדיקה כי אין אדם נוסף נוכח בחדר, אין מחשב נוסף, אין טלפון נייח או נייד, ואין חומרי לימוד אסורים (פרט לדרישות והנחיות המבחן בקשר לחומר פתוח).
   • צילום הסטודנטים במהלך הבחינה יוקלט, ויישמר בידי המכללה, על פי הוראות תקנון זה.

 

לאחר הבחינה

   • הקלטות הבחינות המקוונות עשויות לשמש ראיה נגד סטודנטים בהליכי משמעת, במקרים בהם התעורר חשד לפגיעה בטוהר הבחינות.
   • אם יתברר שיש פגיעה בטוהר הבחינות יהיה טיפול דרך וועדת משמעת והסטודנט מסתכן בפסילת בחינה, פסילת קורס ואף הרחקה מלימודים לתקופה קצובה או לצמיתות.
   • על הסטודנט מוטלת אחריות לעקוב אחרי הציונים במערכת המידע. במידת הצורך יכול לפנות למינהל תלמידים או בכתב לדיקנית הסטודנטים עד פתיחת הסמסטר העוקב. במידה והפנייה של הסטודנט הייתה אחרי פתיחת הסמסטר העוקב לא יקבל ציון, ודינו כמי שלא ניגש לבחינה.

חיפוש

image
image
image
image