להורדת תקנון הלימודים לחץ כאן

תקנון המחלקה למדעים מתקדמים M.Ed.: תקנון תואר שני

תקנון מינויים, להורדה לחץ כאן

 

 

 

מכללת סכנין להכשרת עו"ה
נספח לתקנון אקדמי – נהלים 

 

 1. קוד התנהגות במתחמי המכללה
  • לבוש ודיבור בשפה המתאימים למוסד חינוכי.
  • שימוש נכון ושמירה על התשתיות והציוד של המכללה.
  • להימנע מאכילה בחדרי הלימוד, חדרי מחשבים, ספרייה מרכז פדגוגי, ומתחמי לימוד אחרים במכללה.
  • חל איסור מוחלט על עישון במתחם המכללה.
  • אסור להשתמש בטלפון סלולרי בספרייה, מרכז פדגוגי, חדרי מחשבים ובמהלך ההרצאות והבחינות.
  • להימנע מדיון בסוגיות אישיות ונושאים פרטיים בין הסטודנטים למרצים במהלך ההרצאות.
 2. נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות
  • לוודא ששם הסטודנט מופיע ברשימת הסטודנטים לקורס.
  • נוכחות בהרצאות בזמן הינה חובה – מלבד אישורים מיוחדים – היעדרות מעל 20% , תגרום לפסילת קורס לסטודנט.
  • אסורה כניסת הסטודנט לאחר סיום רישום נוכחות ע"י המרצה.
  • עזיבת חדר ההרצאה לפני סיומה ללא רשות, תיחשב כהיעדרות מההרצאה.
  •  
 3. תשלום שכר לימוד
  • לדאוג לתשלום שכר הלימוד במועד.
  • תשלום מלא של שכר לימוד לכל סמסטר, הינו תנאי להשתתפות הסטודנט בבחינות.
  • חזרה על קורס כרוכה בתשלום עלות קורס כפי שנקבע בחוזר שכר לימוד והרשמה במערכת השעות של הסטודנט.
  • סטודנט שהחל ללמוד במכללה יחויב בתשלום מלא של שכר לימוד לאותה שנה, אלא אם הגיש בקשה בכתב על רצונו להפסיק את לימודיו. במקרה כזה יחויב בתשלום עפ"י חוזר שכר לימוד. המועד המחייב הוא תאריך הגשת הבקשה בכתב למדור שכר לימוד.
  •  
 4. בחינות ועבודות
  • לעקוב אחרי מועדי הבחינות והגשת העבודות, במערכת הממוחשבת, במודל או בהנחיות המרצה.
  • הבחינות והעבודות תוגשנה באופן אישי ויחידני.
  • מסירת העבודות למרצה תיעשה במועד שנקבע עם המרצה.
  • המרת בחינה בעבודה, רק במקרים חריגים.
  • להישמע לנהלים ולהוראות המשגיחות במהלך הבחינה. הפרעה למהלך התקין של הבחינה, ניסיון לרמאות בבחינה יטופלו בוועדת משמעת והסטודנט מסתכן בפסילת בחינה, פסילת קורס ואף הרחקה מלימודים לתקופה קצובה או לצמיתות.
  • מחברות הבחינה הינן אנונימיות, כל מידע מזהה נוסף ע"י הסטודנט או פנייה כלשהי למרצה משמעה ניסיון לרמאות בבחינה ועונשה בהתאם.
  • חובה לכתוב ולהגיש את העבודות עפ"י הנהלים האקדמיים. סטודנט הנוקט בצעדים של קנייה, העתקה מלאה או העתקה חלקית של עבודה צפוי להיענש בפסילת עבודה, פסילת קורס, הרחקה זמנית או לצמיתות מלימודים
  • לכל בחינה מתקיימים שלשה מועדים, הסטודנט זכאי לגשת לשניים, הציון האחרון הוא הקובע.
  • הסטודנט יכול פעם אחת במהלך לימודיו לתוכנית לבקש להחשיב את ציון המועד המוקדם במקום ציון המועד המאוחר יותר.
  • ציון בחינה יפורסם במערכת הממוחשבת תוך 14 ימים ממועד הבחינה. כל מחברות הבחינות –מלבד בחינות אמריקאיות- עוברות סריקה והסטודנט יוכל לעיין ואף להגיש ערעור במערכת המופנה למרצה תוך 14 ימים ממועד הסריקה. לבחינות אמריקאיות המכללה תקבע מועד לפתיחת מחברות מול המרצה.
  • עבודות רגילות יימסרו למרצה תוך שבועיים מסיום תקופת הבחינות מועד א'. 
  • עבודות פורטפוליו יימסרו למרצה תוך 7 ימים מסיום הסמסטר.
  • עבודות סמינריונית יימסרו עד לתחילת שנת הלימודים העוקבת.
  • ציון עבודה יפורסם תוך 30 יום ממסירתה למרצה.
  • סטודנט שלא הצליח בעבודה, יכול לתקן אותה עפ"י הנחיות המרצה ויקבל ציון עובר בלבד.
  • על הסטודנט מוטלת האחריות לעקוב אחר הציונים במערכת הממוחשבת. במידת הצורך יוכל לפנות למינהל תלמידים או בכתב לדיקנית הסטודנטים עד פתיחת הסמסטר העוקב.
 5. התנסות מעשית בהוראה
  • קודי ההתנהגות במכללה חלים על הסטודנט גם בהתנסות מעשית בגנים ובבתי ספר.
  • הסטודנט כפוף לנהלים  של המוסד בו הוא מקיים את ההתנסות המעשית.
  • המכללה, רכז ההדרכה המעשית והמדריך הפדגוגי הם האחרים על בחירת היישוב, הגן/בית הספר והמורה המאמן של הסטודנט.
  • השתתפות הסטודנט בסדנת אימוני הוראה של קבוצת ההדרכה עם המדריך הפדגוגי הינה חובה וחלק בלתי נפרד מההתנסות המעשית.
  • חובה על הסטודנט לתאם עם המדריך הפדגוגי כל תכנית התנסות בהוראה או היעדרות  מהתנסות.
 6. תנאים מעבר משנה לשנה

הצלחה בהתנסות מעשית - סטודנט שנכשל (אי עמידה) בהתנסות מעשית לא עובר שנה.
הצלחה בקורסי חינוך – סטודנט שנכשל ב- 3 קורסים או יותר לא עובר שנה.
הצלחה בקורסי התמחות - סטודנט שנכשל ב- 2 קורסים או יותר לא עובר שנה.

 

_________

הנחיות למועדי הבחינות:

 

 1. תחולה של הנוהל: החל משנה"ל תש"ף
 2. מבחנים: מדור הבחינות קבע לשנה"ל תש"ף שלושה מועדים לעריכת בחינות עבור כל קורס מהקורסים שהסטודנטים בהם מוערכים דרך מבחנים.
 3. מועדי מבחנים: נקבעו שלושה מועדים לבחינות: מועד א, מועד ב, ומועד ג, בהתאם לסמסטר הלימוד ואופי הקורס.
 4. פרסום המועדים: באתר המכללה ובמערכת המידע תמצאו את התאריכים של המועדים.
 5. חובת הסטודנט: הסטודנט חייב לתכנן את זמנו באופן כזה שיוכל לגשת לשני מועדים בלבד מבין שלושת המועדים שנקבעו לקורס.
 6. חובת המרצה: המרצה מעלה למערכת מידע, בהתאם לנוהל, שלושה טפסי מבחנים.

 

בכבוד רב,
הנהלת המכללה

 

 

להורדת כל התקנון המלא, לחץ על הקישור הבא: