https://sakhnin.ac.il/

אודות

המכינה הקדם אקדמית במכללת סכנין נועדה להנגיש את ההשכלה הגבוהה עבור בוגרות ובוגרי תיכון מקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, גם כאלו שהשלימו פחות מ-12 שנות לימוד. היא הוקמה במטרה לתת הזדמנות שנייה לבעלות ובעלי פוטנציאל השואפים לרכוש השכלה אקדמית, ואשר מסיבות שונות לא השלימו את השכלתם התיכונית או שברצונם לשפר את סיכוייהם להתקבל למקצועות נחשקים.
המכינה החלה לפעול בשנת 2009, ועד לאחרונה היתה המכינה הקדם אקדמית היחידה בחברה הערבית המוכרת על ידי משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה. עם השלמת הלימודים במכינה, מוענקת לסטודנטיות והסטודנטים תעודה המחליפה את תעודת הבגרות. סיום המסלול השנתי או הסמסטריאלי בהצלחה מקנה זכאות להמשך לימודים לקראת B.Ed., ורבים מבוגרי המכינה ממשיכים לאחר מכן ללימודים אקדמיים, בין אם במכללה עצמה ובין אם במוסדות אחרים להשכלה גבוהה.

מסלול ייעודי שנתי:

מדעי הרוח והחברה
9 חודשים

מסלול ייעודי סמסטריאלי:

מדעי הרוח והחברה
4.5 חודשים

מסלול קדם ייעודי:

מדעי הרוח והחברה
3 חודשים (כולל בחינת מימ"ד)

יתרונות

יתרונה הגדול של המכינה הוא בהיותה מסגרת "מתקנת", המצליחה לגשר על הפערים בהשכלה הנוצרים כבר בגילאי בית הספר התיכון, ליצור השוואת תנאים ולתרום לחיזוק היכולות ומיצוי הפוטנציאל הלימודי. המכינה מהווה הזדמנות שנייה על ידי כך שהיא מעניקה לתלמידות ולתלמידים חווית הצלחה וביטחון ביכולתם להשתלב בעולם האקדמי ולהצליח בו. 

מעבר לצמצום הפער הלימודי, למכינה הקדם אקדמית במכללת סכנין יש גם יעד חברתי מוצהר: לצמצם את הפערים החברתיים ולשלב תלמידות ותלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך במעגל ההשכלה הגבוהה. לפיכך, בשנים האחרונות היא הורחבה על ידי יצירה של עוד מסלולים מקדמי לימודים במקצועות בתחום מדעי החברה. 

הלימודים במכינה מתקיימים בסביבה אקולוגית, אורגנית ותרבותית שהולמת את הרקע של תלמידותיה ותלמידיה, ומעניקה בנוסף להכשרה הלימודית גם כלים נוספים, ובין היתר סדנאות להתמודדות עם חרדת בחינות, העצמה, העלאת המודעות למשאבים האישיים ואופן השימוש בהם, בנוסף להגברת הנוכחות וחיזוק התקשורת הבין-אישית. 

מכללת סכנין מספקת לתלמידות ותלמידי המכינה הקדם אקדמית מערך תמיכה הוליסטי ומקיף. מערך זה כולל, לצד שיעורי עזר ושיעורי תגבור במקצועות הליבה בקבוצות קטנות או באופן יחידני, גם סיוע מנהלי של מנהל, יועצת ורכזת המכינה, וסיוע פדגוגי של רכז ההוראה, רכזי המקצועות השונים וצוות מרצים מנוסה. כמו כן, עומדים לרשות הסטודנטים ספרייה גדולה ועשירה, חדרי מחשבים עם למעלה מ-300 עמדות, חדרי צילום ועריכה, מרכז פדגוגי, ועוד. 

בנוסף, המכללה מציעה מלגות שכר לימוד של עד 100%, בהתאם למצב הסוציואקונומי, ותמיכה של עד 300% במלגות קיום.

המכינה הקדם אקדמית במכללת סכנין שינתה את גורלם של מאות צעירות וצעירים שהם היום בעלי תארים אקדמיים, מורים בפועל וגם אזרחים מועילים ותורמים לחברה ולמדינה. 

מועדי פתיחה של מחזורים:

מסלול ייעודי שנתי: מדעי הרוח והחברה, 9 חודשים

קהל היעד: 

– בעלי 12 שנות לימוד שעמדו במבחן הסף

– בעלי בגרות חלקית או מלאה שעמדו במבחן הסף

– בוגרי מסלול קדם ייעודי שעמדו במבחן הסף

תוכנית הלימודים: 

יחידות לימוד (י"ל)/
נקודות זיכוי (נ"ז)
שעות לימוד שבועיות
מקצועות ליבה
מתמטיקה 3 / 4 י"ל 10
אנגלית 4  י"ל 8
מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית 5  י"ל 8
קורסים אקדמאיים
חינוך והעצמה 1  נ"ז 1
מבוא לסוציולוגיה 1  נ"ז 1
מבוא לפסיכולוגיה חינוכית 1  נ"ז 1
כלים דיגיטליים 1  נ"ז 1
שפה ערבית 2  נ"ז 2
סה"כ 18 / 19 (י"ל ונ"ז) 32

 

מועדי פתיחת מחזורים:

אוקטובר עד יוני או פברואר עד ספטמבר. 

מסלול ייעודי סמסטריאלי: מדעי הרוח והחברה, 4.5 חודשים

 קהל היעד: 

בעלי זכאות לבגרות עם ממוצע נמוך מהסף הדרוש במכללה

יחידות לימוד (י"ל)/
נקודות זיכוי (נ"ז)
שעות לימוד שבועיות
מקצועות ליבה
מתמטיקה 3 / 4 י"ל 10
אנגלית 4  י"ל 10
מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית 5  י"ל 9
קורסים אקדמאיים
חינוך והעצמה 1  נ"ז 1
כלים דיגיטליים 1  נ"ז 1
שפה ערבית 1  נ"ז 1
סה"כ 18 / 19 (י"ל ונ"ז) 32

 מועדי פתיחת מחזורים: 

אוקטובר עד פברואר או פברואר עד יוני. 

מסלול קדם ייעודי: מדעי הרוח והחברה, 3 חודשים

 קהל היעד: 

– בעלי פחות מ-12 שנות לימוד 

– בעלי 12 שנות לימוד או בעלי בגרות חלקית עם רמת אוריינות אקדמית נמוכה מאוד

מקצועות ליבה שעות שבועיות
מתמטיקה 6
אנגלית 6
מימ"ד 12
סדנה העצמה וחרדת בחינות 2
סה"כ 26

מועדי פתיחת מחזורים: 

  • מסלול קדם ייעודי עבור מכינאים המעוניינים להמשיך למסלול ייעודי שנתי החל מאוקטובר: 

יולי עד ספטמבר או אוגוסט עד אוקטובר

  • מסלול קדם ייעודי עבור מכינאים המעוניינים להמשיך למסלול ייעודי שנתי החל מפברואר:

ספטמבר עד נובמבר או אוקטובר עד דצמבר או נובמבר עד ינואר