תואר שני .M.Ed

לתואר שני מוצעים מסלולי הלימוד הבאים:

 

לקויות למידה

תכנית הלימודים עונה על הצרכים הייחודיים, בתחום האיתור, האבחון וההתערבות החינוכית בלקויות למידה. התכנית משלבת ידע עיוני ומחקרי מקיף עם הקניית כישורים, כלים ומיומנויות לעבודה בתחום האיתור, האבחון וההתערבויות בקרב לומדים עם לקויות למידה במערכת החינוך בישראל. מטרת התוכנית הנה להכשיר מורים מומחים בעבודה עם ליקויי למידה בעלי אוריינטציה חינוכית אשר יכולים להתמודד עם הסוגיות השונות הקשורות לתהליכי הלמידה ומיצוי יכולותיהם של תלמידים ליקויי למידה.

ייעוץ חינוכי

תכנית הלימודים המוצעת היא תוכנית דו-שנתית הבאה לתת מענה לצרכים הייחודיים של מערכת החינוך בחברה הערבית בצפון הארץ בתחום הייעוץ החינוכי ובייחוד באזור צפון הארץ בו מתגוררים כ-53% (למ"ס, 2010) מכלל האוכלוסייה הערבית בארץ, וכן קבוצות תרבותיות-דתיות נוספות (כגון דרוזים, בדואים, צ'רקסים, נוצריים). התכנית משלבת היבטים תיאורטיים ומחקריים עדכניים עם מיומנויות וכלים מקצועיים הנהוגים היום בייעוץ חינוכי, ויישומם המיטבי בחברה רב-תרבותית. הלמידה תתבצע בשיעורים פרונטאליים ובקבוצות עמיתים קטנות, תוך שימוש בשיטות הוראה מגוונות ותוך מתן דגש על התנסות מודרכת בשדה וליווי אישי של כל לומד. 

 

ניהול וארגון מערכות חינוך

תוכנית הלימודים היא תוכנית דו-שנתית שבעיקרה באה לתת מענה לצרכים היחודיים של מערכת החינוך הערבי בישראל בתחום ניהול וארגון מערכות חינוך. התוכנית מושתתת על שני תחומים: לימודי תשתית ולימודי התמחות (כולל פרויקט גמר יישומי)- שני התחומים מכוונים להקנות השכלה אקדמית ברמה של תואר שני (M.Ed.) . התוכנית משלבת בין היבטים עיוניים-מחקרים עדכניים בתחומי הדעת ובין היבטים יישומיים בחברה מסורתית ובחברה רב תרבותית. ההיבטים העיוניים באים לידי ביטוי בקורסים העיוניים המגוונים, וכן בהיבטים המעשיים של הסמינרים והסדנאות. הלמידה כוללת נקודת מבט מוסרית, תרבותית, חברתית ופוליטית על מערכת החינוך בכלל ועל מערכת החינוך הערבי בישראל בפרט.

הערכה בית ספרית

נושא ההערכה זוכה לתשומת לב רבה בחינוך בשנים האחרונות בארץ ובעולם. בישראל הוא זכה לתשומת לב מיוחדת מאז פרסומו של דו"ח "ועדת דוברת" והקמת "הרשות הארצית למדידה והערכה" (ראמ"ה). בעקבות דו"ח ועדת דוברת אומצה גם ההמלצה לפתח את נושא ההערכה הפנימית בבית הספר במקביל להערכה חיצונית באמצעות הפקוח ומבחני המיצ"ב והערכת כלל מערכת החינוך באמצעות מבחני ההערכה הבינלאומיים (מבחני PISA ו- IEA ).
תכנית הלימודים שלנו מבוססת על שתי הנחות יסוד לגבי מהות ההערכה בחינוך ועל הכישורים הדרושים למעריך בחינוך. 

  • ההנחה הראשונה היא, שהערכה בחינוך  עוסקת לא רק בהערכת הישגי תלמידים אלא גם במושאי הערכה אחרים כגון הערכת תכניות ופרויקטים, הערכת מוסדות ומערכות חינוך והערכת מורים ובעלי תפקידים אחרים במערכת החינוך. 
  • ההנחה השנייה היא, שלא די למעריך חינוכי להיות בעל כישורים מתודולוגיים בתחום הסטטיסטיקה ושיטות מחקר, כמותיות ואיכותניות כאחד. עליו להבין גם את מהות ההערכה ותפקידיה בחינוך ולהכיר את מערכת החינוך בה הוא פועל על היבטיה הפדגוגיים, הארגוניים והחברתיים .

הורדת ידיעון תואר שני

  רישום מקוון

חיפוש

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image