הערכה בית ספרית

הערכה בית ספרית

מזה שנים רבות, תחום ההערכה בכלל וההערכה החינוכית בפרט, מקבלים משנה חשיבות בארץ ובעולם. כיום, קשה למצוא תכנית או פרויקט בחינוך או בתחומים אחרים, במסגרת ממלכתית, ציבורית או פרטית, שאינו נדרש לאיסוף נתונים שיטתי המשמשים להערכתו, לבדיקת יעילות ביצועיו והתנהלותו, כתנאי להמשך תפעולו, ולהקצאת משאבים למימונו. הדבר תקף, ואפילו נחוץ יותר, במסגרות החינוך, ובעבודה של פיתוח הסגלים המרכיבים את בתי הספר במדינה בכלל ובחברה הערבית בפרט. כלומר, במקום שבו תחום ההערכה נמצא עדיין בראשית מיסודו, והאנשים בסביבת בית הספר טרם הפנימו את חיוניותו לצורך שיפור עבודתם ותיפקודם. בישראל הוא זכה לתשומת לב מיוחדת מאז הקמת "הרשות הארצית למדידה והערכה" (ראמ"ה). בעקבות דו"ח ועדת דוברת אומצה גם ההמלצה לפתח את נושא ההערכה הפנימית בבית הספר במקביל להערכה חיצונית באמצעות הפקוח ומבחני המיצ"ב והערכת כלל מערכת החינוך באמצעות מבחני ההערכה הבינלאומיים (מבחני PISA ו- IEA ).
תכנית הלימודים שלנו דנה בשני תחומי הערכה בחינוך ועל הכישורים הדרושים למעריך בחינוך. 
ההנחה הראשונה: הערכה בחינוך עוסקת לא רק בהערכת הישגי תלמידים אלא גם במושאי הערכה אחרים כגון הערכת תכניות ופרויקטים, הערכת מוסדות ומערכות חינוך והערכת מורים ובעלי תפקידים אחרים במערכת החינוך. 
 ההנחה השנייה: לא די למעריך חינוכי להיות בעל כישורים מתודולוגיים בתחום הסטטיסטיקה ושיטות מחקר, כמותיות ואיכותניות כאחד. עליו להבין גם את מהות ההערכה ותפקידיה בחינוך ולהכיר את מערכת החינוך בה הוא פועל על היבטיה הפדגוגיים, הארגוניים והחברתיים .

העקרונות המנחים את עבודתנו בתכניתנו ללימודי התואר השני בהערכה, בהתאם להוגי הדעות בעולם בתחום ההערכה, הינם:

 1. בני אדם, בטבעם ובהווייתם, שואפים וישאפו תמיד להיות לומדים עצמיים.
 2. התפתחות ושינוי נחשבים למאפייני צמיחה פנימיים של המוסדות.
 3. המשוב הינו מרכיב מכריע בלמידה האישית, ותורם להתפתחות האירגונית של המוסדות.
 4. החברה האנושית מחויבת לשמר את אותם הערכים שהיא ניסחה ויצרה בעצמה. 

 

* קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

 

מטרות התכנית וקהלי יעד

התוכנית שלנו מציעה לימודי תואר שני (M.Ed.) בהערכה בית ספרית כהכשרה אפשרית לתפקיד מעריך בית ספרי, ולתפקידי הערכה אחרים ברמות השונות של מערכת החינוך (רשות מקומית, מחוז, מטה משרד החינוך). התוכנית תנסה להקנות לבוגריה  ארבעה סוגי כישורים

 • הכשרה מתודולוגית בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.
 • הבנה של משמעות ההערכה ותפקידיה בחינוך; כולל עקרונות וכלים.
 • הבנת תהליכי למידה, הוראה ותכנון לימודים.
 • הבנת ההיבטים החברתיים והארגוניים של מערכת החינוך בישראל.

 התוכנית מכוונת לענות על צרכי ההערכה בצפון הארץ בכלל ובמגזר הערבי בפרט. כיום התוכנית משתמשת אתנו בסיס לקורסים בפיתוח מקצועי, ובהמשך, בסיס לפיתוח לימודי תעודה בנושאי הערכה לתועלת מערכת החינוך באזור.
התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון (
B.A. ו-B.Ed. ) בעלי ניסיון מוכח בהוראה ו/או מלוי תפקידים אחרים במערכת החינוך, שבכוונתם למלא בעתיד תפקיד של "רכז הערכה בית ספרי" (בצד המשך עבודתם  כמורים או בעלי תפקידים אחרים בבית הספר) או תפקידי הערכה אחרים ברמת הישוב, המחוז או כלל מערכת החינוך.

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

 

 

מבנה התוכנית

- מבנה התוכנית: התוכנית כוללת ארבעה מקבצי לימוד בהיקף כולל של 24 ש"ש, לפי הפירוט הבא:

16 ש"ש לימודי החובה (7 ש"ש לימודי תשתית מתודולוגיים, ו- 9 ש"ש לימודי הערכה בחינוך)
8 ש"ש לימודי בחירה מכוונת ( 4 ש"ש למידה, הוראה ותכנון לימודים, ו- 4 ש"ש היבטים חברתיים וארגוניים)

- הלימודים כוללים:
1 סדנת חובה (2 ש"ש), כחלק מלימודי החובה
1 סדנת רשות (1 ש"ש)
2 סמינריונים (4 ש"ש), הראשון כחלק מלימודי הערכה בחינוך, והשני כחלק מלימודי בחירה מכוונת  

- פרקטיקום

- פרויקט גמר ומבחן הגנה על הפרויקט

מהלך הלימודים

שנה א'

לימודי תשתית מתודולוגיים        5 ש"ש
לימודי הערכה בחינוך 4 ש"ש
לימודי בחירה  מכוונת  (כולל סמינריון) 4 ש"ש
סדנת רשות (1 ש"ש)  
סה"כ 13 ש"ש

שנה ב'

לימודי תשתית מתודולוגיים       2 ש"ש
הערכה בחינוך  (כולל סמינריון) 5 ש"ש
שעורי בחירה  מכוונת             4 ש"ש
סדנת חובה  
פרויקט גמר
סה"כ 11 ש"ש

פירוט הקורסים
א. לימודי תשתית מתודולוגיים ( 7 ש"ש, חובה)

שם הקורס היקף הקורס
סטטיסטיקה ומתודולוגיה כמותית מתקדמת שו"ת, 3 ש"ש             
שיטות מחקר איכותניות למתקדמים שו"ת, 2 ש"ש 
פיתוח מבחנים וכלי מדידה שו"ת, 1 ש"ש 
ניתוח מחקרים אמפיריים 1 ש"ש

ב. הערכה בחינוך (9 ש"ש, חובה + סדנא)

שם הקורס היקף הקורס
מושגי יסוד בהערכה בחינוך                                שו"ת, 1.5  ש"ש  
הערכת הישגי תלמידים שו"ת 1.5 ש"ש
הערכת תכניות, פרויקטים ותכניות לימודים סמינריון, 2 ש"ש                          
הערכת מורים שו"ת, 1 ש"ש
הערכה בבית-הספר: תפקידים, כלים ומבנה ארגוני   שו"ס , 2 ש"ש, (כולל סדנת חובה)
כתיבת דוחות הערכה                                           שו"ת, 1 ש"ש
סדנת פרויקט גמר 1 ש"ש, סדנת רשות

ג. למידה, הוראה ותכנון לימודים (4 ש"ש, חובה, בחירה מכוונת)

שם הקורס היקף הקורס
פיתוח תכניות לימודים ודרכי הוראה ולמידה שו"ת, 2 ש"ש, בחירה   
פיתוח, יישום והערכה של סביבות לימוד עתירות טכנולוגיה סמינריון, 2 ש"ש, בחירה
סוגיות נבחרות בהוראת מדעי הטבע   שו"ת, 1 ש"ש, בחירה
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם במערכת החינוך  שו"ת, 1 ש"ש, בחירה

ד.  היבטים חברתיים וארגוניים של מערכת החינוך  (4 ש"ש חובה, בחירה מכוונת )

שם הקורס היקף הקורס
טיפוח אוכלוסיות תלמידים מיוחדות - סוגיות מתקדמות בלקויות התפתחותיות סמינריון, 2 ש"ש, בחירה
התנהגות ארגונית ומנהלית בחברה רב-תרבותית   שו"ת, 1 ש"ש, בחירה
בית ספר בניהול עצמי שו"ת, 1 ש"ש, בחירה
בית הספר והקהילה שו"ת, 1 ש"ש, בחירה
מינהל בית-ספרי ממוחשב שו"ת, 1 ש"ש, בחירה              
מערכת החינוך הערבית בישראל: שינויים ותמורות  שו"ת, 1 ש"ש, בחירה

 

 

פרויקט הגמר

פרויקט הגמר מהווה מרכיב מרכזי בתוכנית, הוא משמש כגולת הכותרת של תכנית ההכשרה ובו נדרש הסטודנט ליישם את החומר הנלמד ואת התובנות שנרכשו במהלך הלימודים, להקשר הרלוונטי של הכיתה, בית הספר או רמה אחרת של מערכת החינוך בה מתפקד התלמיד בהווה או עשוי לתפקד בה בעתיד. 
פרויקט הגמר חייב לעמוד בשלוש אמות מידה: 
(א) הוא חייב להיות רלוונטי לבית הספר ו/או לעבודתו החינוכית של הסטודנט בהווה או בעתיד.
(ב) הוא חייב להדגים יישום של החומר במסגרת לימודי ההערכה.  
(ג) הוא חייב לשלב העמקה עיונית עם עבודה מעשית (אמפירית) בשטח.

תנאי מעבר ושקלול הציון הסופי

 • בכל הקורסים ציון המעבר המינימלי יהיה 60, ובפרויקט הגמר הציון המינימלי יהיה 75.
 • הסטודנט יחויב לחזור על קורס חובה, במידה שנכשל בו. לגבי קורס בחירה, תינתן האפשרות לחזור על אותו קורס או לבחור קורס אחר.
 • מועמדים להפסקת לימודים מסיבות אקדמיות יהיו סטודנטים אשר ייכשלו ב -2 קורסים (בחירה/חובה) לפחות, או שייעדרו מעל ל 20% מהשעות של הקורס ללא אישור המצדיק זאת. ליותר פרטים חובה לעיין בתקנון של היחידה ללימודים מתקדמים.

ציון הגמר יתקבל על ידי חישוב ממוצע משוקלל של הרכיבים הבאים:

1. ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים (מהווה 50% מהציון הסופי של התואר)
2. ממוצע משוקלל של ציוני שני הסמינריונים (מהווה 20% מהציון הסופי של התואר)
3. ציון פרויקט הגמר (מהווה 30% מהציון הסופי של התואר: כאשר ציון העבודה מהווה 70% מציון פרויקט הגמר, ומבחן ההגנה מהווה 30% מציון פרויקט הגמר)

4. ביצוע פרקטיקום כולל מטלת סיום בהיקף של 20 שעות במשך שנתיים.

 

 1. תנאי קבלה
 1. תואר ראשון (B.A/B.Ed.)  בציון גמר 80 לפחות.
 2. שליטה באנגלית ברמת פטור
 3. שליטה במושגי יסוד בסטטיסטיקה  (עמידה במבחן פטור או לימוד קורס מקדים ועמידה במבחן פטור בציון 60).
 4. תעודת הוראה
 5. ניסיון בעבודה במערכת החינוך במשך שלוש שנים לפחות
 6. שתי המלצות
 7. עמידה בראיון קבלה

הלימודים יתקיימו במשך שנתיים (4 סמסטרים אקדמיים). 
ימי הלימוד יום בשבוע- יום א'.

סגל ההוראה של התוכנית 

פרופ' תמר הורוביץ' – ראש התוכנית 

ד"ר יאסר עואד – רכז התוכנית

חברי סגל

פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיגא

פרופ' היתאם טאהא

פרופ' קוסאי חאג יחיא

ד"ר יאסר עואד

ד"ר נאיף עואד

ד"ר דוד מצר

ד"ר מארסיל עמאשה

מר עאמר בדארנה  

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image