https://sakhnin.ac.il/

פריזמה – שליש בריבוע

המכללה פועלת למנף את ההזדמנות שיצרה הקורונה לעדכון מקיף של המודל הפדגוגי שלה במטרה להשביח את דרכי ההוראה והלמידה, ולהקנות לסטודנטים חוויה משמעותית ומהנה ללמידה דיגיטלית ולשימוש מותאם ומעצים בטכנולוגיה. המודל המעודכן מספק מודלינג להוראה מיטבית ומכשיר דור מורים/ות עדכני שהכשרתו מותאמת למערכת החינוך במאה ה21.

הסטודנטים/ות נחשפים "ללמידה אחרת", היינו דרך למידה שאינה שיעור מבוסס מע"מ (מורה-עומד-מדבר, למידה פאסיבית), אלא מדגישה דבורנות (למידה פעילה, מעורבת, וקונסטרוקטיביסטית). המרחב ההיברידי הופך להיות מרחב הלמידה המרכזי והוא מתנהל בשילוב בין למידה סינכרונית, א-סינכרונית ופרונטלית ומחזק את הצורך בגמישות ובפתיחות.

המודל המעודכן יביא לייעול תהליך הלמידה, זיקוק של תוכן, הורדת המע"מ, הגדלת מעורבות הלומד/ת וקידומם כלומדים עצמאיים, התאמה אישית בלמידה, למידה חברתית-רגשית, וצמיחה מקצועית.

מודל "שליש בריבוע"

המודל נגזר מעקרונות תכנית פריזמה  ומבוסס על הדגם שליש – שליש – שליש. הוא מורכב משני רבדים מקבילים: התוכן הנלמד וסגנון ההוראה; וטיפוח מיומנויות הלומד. השלישים הינם כדלקמן: 

  • הקניית ידע בסיסי ותיאורטי לתוכן;
  • טיפוח מיומנויות טכנופדגוגיות בפלטפורמות סינכרוניות;
  • טיפוח לומד עצמאי אוטונומי בפלטפורמות א-סינכרוניות. 

דגמי הלמידה ישולבו בין שני הרבדים בהתאם לבחירת חבר/ת הסגל. הסילבוס יעבור "פירוק והרכבה מחדש" עת המרצה מזהה חלקים מתהליך הלמידה שניתן להוציא מהכיתה הפרונטלית ללמידה עצמאית או ללמידה בקבוצות קטנות (וירטואליות או פרונטליות) של 4-7 סטודנטים. 

דגמי למידה דיגיטליים והיברידיים

להלן מספר דגמי למידה שניתן להתאים לסגנונות הוראה ולימוד שונים. הם יכולים לעמוד בפני עצמם  או להיות משולבים ביניהם במודל הפדגוגי "שליש בריבוע". את כולם ניתן ליישם בשילוב עם הוראה פרונטלית במכללה. צוות מלווה מעניק תמיכה במשימת הבחירה וההתאמה של הדגם המתאים ביותר לצורכי המרצים/ות והסטודנטים/ות. נקודת הזינוק היא גמישות ואוטונומיה.

דגמי למידה דיגיטליים והיברידיים