https://sakhnin.ac.il/

סקר הוראה

היחידה לאיכות, מצוינות והערכה עורכת סקר שביעות רצון המאפשר לכל סטודנט/ית להביע דעתו/ה לגבי ההוראה בכל קורס בו הוא/היא משתתפ/ת. הסקר אנונימי לחלוטין.

בסקר מוערכים/ות כלל המרצים/ות במכללה (מקרב הסגל האקדמי הבכיר והזוטר), והוא עוסק בשביעות הרצון הן מהקורס והן מהמרצה. 

היחידה מנתחת את תוצאות סקרי ההוראה, מפיקה דוחות הפקת לקחים והמלצות, ואחראית לפרסום שמות המרצים/ות המצטיינים בכל חוג ומתן תעודת הערכה.

השתתפות הסטודנטים/ות חשובה שכן היא מספקת משוב קריטי שמאפשר למכללה לשמור על איכות ההוראה ולשפרה במידת הצורך, ולשמור על חווית למידה חיובית ומשמעותית.