https://sakhnin.ac.il/

אודות היחידה

בשנים האחרונות העולם האקדמי עומד בפני תמורות מאתגרות בתחום ההוראה והלמידה הדורשות מהמרצים התייחסות והתאמה בהלימה למיומנויות המאה העשרים ואחת. היחידה להערכה, איכות ומצוינות פועלת לשיפור ההוראה, הגברת יעילותה ולקידום החדשנות הפדגוגית באופן שיהפוך את חווית הלימוד של כלל הסטודנטיות והסטודנטים למשמעותית, ובמקביל יקדם גם את חברי וחברות הסגל האקדמי ברמה האישית.

מחויבות המכללה למצוינות בהוראה מתבטאת במגוון פעילויות שכל תכליתן היא הערכה, שיפור וקידום שיטות ההוראה, הלמידה וההערכה במכללה, וסיוע למרצים/ות להתמודד עם אתגרי ההוראה האקדמית במאה העשרים ואחת:

  • ייעוץ וליווי אישי למרצים/ות ומתרגלים/ות חדשים בנושאי הוראה והערכה.
  • הקניית מיומנויות הוראה לסגל בכיר ולמתרגלים/ות באמצעות סדנאות, ימי עיון וייעוץ אישי מותאם.
  • ארגון ימי עיון בנושאי הוראה, למידה והערכה, לרבות הוראה משולבת דיגיטציה (פריזמה).
  • מעקב שוטף אחר מגמות חדשות בשיטות הוראה ושל טכנולוגיות הוראה חדשות בהוראה ולמידה, והטמעתן במכללה, בשת"פ עם 'המרחב הפדגוגי החדשני'.
  • קיום סדנאות בנושאי הערכה מסורתית וחלופית ראויה, לרבות הנחייה לשימוש מושכל במגוון כלי הערכה, פיתוח כלים חדשים, ניתוח תוצאות תהליכי הערכה והסקת מסקנות. 
  • הפעלת אתר מודל שכולל מידע ומשאבים עדכניים בנושאי הוראה, למידה והערכה.
  • קיום סקרי הוראה, ניתוח הממצאים, הפקת לקחים ומתן משוב, פרסום שמות המרצים/ות המצטיינים בכל חוג והענקת תעודות הערכה.
  • הובלת תהליכי הערכה לאיכות ההוראה של חברי וחברות הסגל האקדמי (לרבות קיום תצפית/צילום), הפקת דוחות וניתוחם, ומתן משוב אישי לשיפור ההוראה (הפרונטלית, סינכרונית, אסינכרונית והיברידית). 
  • ריכוז תהליכי איכות ובקרה, הפקת דוחות איכות, מעקב אחר יישום ההמלצות והטמעת שינויים בהתאם להנחיות מל"ג. 

צוות היחידה