מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

קורסים

תיאור הקורסים בלימודי ההכשרה להוראה ("מתווה הבסיס") במסלול הגן:


שם הקורס: סוציולוגיה של החינוך 

הקורס יעסוק בהכרת מושגי היסוד של הסוציולוגיה ובהכרת הנושאים החינוכיים המרכזיים הנחקרים בתחום. במסגרת הקורס יתנהלו דיונים בדילמות חינוכיות, בכלל, ואלו הנוגעות בחברה הערבית, בפרט. בנוסף, הקורס יעסוק בתיאוריות מתחום התרבות ובכלל זה באינטראקציה סימבולית, בסוציולוגיה פרשנית ועוד. פרק נפרד ייוחד לתחום הסוציאליזציה ותפקידה בשימור וביציבות חברתית. כמו-כן, הקורס יעסוק באי-שוויון חברתי ובזיקתו לעולם החינוך. במסגרת זו, תיבחן השאלה באיזו מידה החינוך מאפשר שוויון הזדמנויות.

שם הקורס: פילוסופיה של החינוך

הקורס יציג בפני הסטודנטיות סוגי חינוך שונים (שמרני; פרוגרסיבי; פוסט מודרני) תוך הדגשת מאפייני כל אחד מהם והשפעותיו על עיצוב אישיותו של התלמיד/הילד. הקורס יעניק היכרות עם גישות והוגי דעת שונים בפילוסופיה של החינוך אשר תרמו רבות לקידום מעמדו של החינוך בכלל ומעמד התלמיד בפרט. כמו כן, הקורס יביא להגברת המודעות באשר לשיקולים הפילוסופיים והפדגוגיים העיקריים בקביעת מדיניות חינוך, תכנים ודרכי עבודה. בנוסף, הקורס יזמן את הסטודנטיות לדון באמונות ותפיסות העולם שלהן לגבי ילדים בגיל הרך ותפקידן כמחנכות ולגבי השאלה מהו חינוך בגיל הזה.

שם הקורס: פיתוח החשיבה בגיל הרך

הקורס ינסה לענות על שאלות בתחום החשיבה כמו: מיומנויות חשיבה בגיל הרך,  אילו עקרונות חשיבה כדאי להקנות לילד בגן?  מהי חשיבה טובה? איך מחנכים לחשיבה טובה?

הקורס יועבר בשני מישורים מקבילים. במישור הראשון הסטודנטים יחשפו למבני חשיבה ומיומנויות חשיבה בגיל הרך. נדון בסוגים של מבני חשיבה הניתנים לטיפוח על התיווך כמו: סיבתיות, מניה, חוקי שימור, יחסים, מיון, היפוך וכד'.

המישור השני יתמקד באיכויות שונות של חשיבה כמו חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית וחשיבה יעילה. הסטודנטיות יחשפו לסוגים אלה של חשיבה במטרה לשפר את איכות עבודתם בגנים ובנייתן לכלים המפתחים ומטפחים חשיבה בגן.

שם הקורס: גן משפחה וחברה בחיי הילד

 הקורס מיועד להקניית ידע אודות הקשרי ההתפתחות השונים בהם חי הילד מלידה ועד גיל שש: ההקשר הביולוגי, הסביבה הקרובה כולל המשפחה, המסגרות הטיפוליות בהן משתלב (בין אם זה בבוקר או אחה"צ), הסביבה החברתית והסביבה התרבותית הכללית. החומר ניתן ברוח התיאוריה האקולוגית להתפתחות הילד. בקורס מוצג כל ההקשר ההתפתחותי על מרכיביו השונים והשינויים הצפויים בו והשפעת שינויים אלה על התפתחות הילד. מטרת הקורס הינה להעלות את המודעות של הסטודנטיות לחשיבות הקשר שלהן כמטפלות וגננות עם ההקשרים השונים, גם ברמת היכרות וגם ברמת שיתוף פעולה ואינטראקציה. הקורס כולל הקניית מיומנויות ייסוד לעבודה ושיתוף הורים במסגרת החינוכית, ולעבודה עם דמויות מפתח ומוסדות רלוונטיים בקהילה במיוחד כשמדובר במצבי חירום.

שם הקורס: הורים ומחנכים ומה שביניהם

הילד בימינו שוהה וגדל בשתי מסגרות: המסגרת החינוכית והבית. חשיבות המשפחה להתפתחות הילד אינו נושא הנתון בספק. ההורים ותפקודם נמצאו כגורם משפיע ביותר על תקינות התפתחותו. לפי כך מטרת הקורס הינה לדון בסוגיות של המשכיות, התאמה, וחוסר התאמה בין הבית למסגרת החינוכית שהילד נמצא בה, והשפעתה על הילד מבחינה: התפתחותית, הישגית ורגשית. נדון בתקשורת בין הורים ומחנכים במטרה לאפשר תקשורת יעילה עם הילד ומשפחתו. כמו כן, יוכשרו הסטודנטיות ליכולת זיהוי ואיתור ילדים במצבי סיכון ומצוקה והפנייתם לגורמי טיפול ורווחה.

שם הקורס: הורות בגיל הרך

הקורס ידון בהורות בגיל הרך מההיבט התיאורטי והמעשי. בקורס יוצגו מודלים שונים של הורות, שלבים ונושאים בהתפתחות ההורות  על פי תיאוריות מגוונות. נדון ביחסים בין הורים וילדיהם בגיל הרך.

הקורס ידון גם בקשרים ההדדיים בין התפתחות הילד והליווי ההורי תוך התייחסות לסוגיות כמו הבשלה, התקשרות, משמעת וגבולות, עיצוב העולם הרגשי והחשיבה של הילד. בנוסף, נתייחס למעורבות האב בתהליך ההורות, להשלכות של סגנון ההורות על המשפחה מההיבטים של תרבות וג'נדר.

שם הקורס: ארגון וניהול מוסדות החינוך לגיל הרך

במהלך הקורס הסטודנטיות ירכשו מושגי יסוד בניהול ויתוודעו למקומו של גן הילדים כמערכת ארגונית אוטונומית בתוך מערכת החינוך. הסטודנטיות ירכשו כלים לניהול הגן, דרכים לבניית תכנית עבודה חינוכית ומנהלית ויתוודעו למדדי הערכה של העשייה החינוכית. בקורס זה תהיה התייחסות לנושאים רלוונטיים, כגון: תוכנית עבודה בגן, ניהול  צוות והנחייתו, דרכי תקשורת עם הורים, חשיפה לחוזרי מנכ"ל ודיני חינוך בסיסיים, קשר עם רשויות ואנשי מקצוע הקשורים למוסדות החינוך לגיל הרך, כגון: מנהל, מפקח, אגף חינוך במועצה המקומית וכו'.

שם הקורס: המורה כמחנך וחינוך לערכים

הקורס מזמן הזדמנות לפיתוח זהות מקצועית ואני מאמין חינוכי, ומיועד להפגיש את הלומדות עם תחום החינוך הערכי ולהבהיר להם מושגי יסוד בתחום זה כגון: הגינות, שוויון, כבוד האדם, אחריות ועוד. דגש מיוחד יוענק להבנת הדילמות והאתגרים הערכיים המרכזיים העומדים בפני מחנכים בכלל ובפני מחנכים בחברה הערבית בישראל, בפרט. במסגרת זו, ייחשפו הסטודנטיות להשקפת עולם הומניסטית דמוקרטית תוך בחינת ההלימה והסתירות בינה לבין מאפייני החברה והחינוך בישראל, בכלל, ובתוך החברה הערבית בישראל, בפרט.

שם הקורס: חגים ומועדים בגן הילדים

הקורס מעניק היכרות רחבה עם המאפיינים המרכזיים של חגים המייצגים את התרבויות והדתות העיקריות במדינת ישראל. הקורס יציג את הדומה והשונה בין החגים בדתות ובתרבויות השונות, ויעמוד על זיהוי הערכים המשותפים והייחודיים לחגים הבין-תרבותיים. גננת אשר עתידה להתייחס בעשייה היומיומית בגן לחגים ולמועדים של הילדים בגן ושל תרבויות ודתות עיקריות במדינה, תרכוש הבנה בסיסית למנהגים, למסורת לתרבות ולטקסים המייחדים את החגים והמועדים השונים.

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים